VIHB registratie

Per 1 mei 2004 zijn vervoerders, inzamelaars, bemiddelaars of handelaars verplicht zich te laten registeren op de landelijke lijst Vervoerders,Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (VIHB). Dit wordt ook wel de zogenoemde VIHB registratie genoemd.

Inkt-Collect staat vermeld op de VIHB lijst, ons VIHB nummer is: UT515841VIXX

Deze verplichte VIHB registratie staat beschreven in het besluit inzamelen afvalstoffen en de regeling vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen.

De VIHB registratie-verplichting vindt zijn oorsprong in de Europese Wetgeving. De kaderrichtlijn afvalstoffen nr. 91/156/EEG (wijziging van 75/442/EEG) schrijft een registratieverplichting voor vervoeders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars bij een bevoegde instantie voor.

De regeling is enerzijds gebaseerd op de artikelen 10.45 en 10.55 uit de Wet milieubeheer en anderzijds op de artikelen 3 t/m 8 van het Besluit inzamelen afvalstoffen.

De regeling verplicht iedereen die bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen inzamelt, vervoerd, verhandeld of bemiddeld zich te laten vermelden op een door de minister van VROM vast te stellen lijst. Het NIWO is door de Minister van VROM aangewezen als instantie die

deze regeling uitvoert

Volgens NIWO wetgeving beschikken wij over de gestelde eisen:

• Vakdiploma Afvalstoffen

•Verklaring omtrent gedrag

•Verklaring kredietwaardigheid

•(AA CB Ondertekend)

niwo-certificaat